Nierft eise Sponsoren soe mir all eisen Eirememberen MERCI fir hir Ennerstëtzung:

Gregorius Lucien & Leclère Renée

Wolff Jean-Pierre Louis

Jauresch Léon

Bebing-Faber Louis

Arend-Ensch Charles

Heischbourg-Heiar Lea

Molitor Mathias

Blum-Schanck Annette

Bauler-Nober Arthur

Hendriks-Jungels Henri

Jacoby Ted

Kornelis de Lugt Hendrik

Goebel Christiane

Philippe Vera

Weicker-Bartholmé Charles

 

 

Dostert-Kirchesch Norbert

Schalz Victor

Schalz Frank

Schmoetten-Steffen Pascale

Knepper-Hoor Louise

Gangolf Martine

Bonert Paul

Margue Claudine

Dudzinski Joé

Henckes Lucien

Probst Karin

Bachstein Christiane

Gengler-Schuller Roger

Knepper-Hoor Louise