Mir son all eisen Eirememberen MERCI fir hir Ennerstëtzung:

 

 

AREND-BARTHEL  Emile
AUTO-ECOLE FERNAND MAYER
BEBING-FABER Louis
BENEKE John
BISERNI Settimo
BREPSOM Joseph
BREUSKIN-PROBST Ernest
CALLISTE FASHION
CONTER-HERMES Roger
DIEDERICH Robert
DOSTERT-KIRCHESCH Norbert
DUHR-HANSEN Marie-Thérèse
ETGEN-GOETHALS Fernand
FABER-SCHNEIDER René
GANGOLF-ERNSTER Robert
GILSON-SCHAACK Anny
HARPES-VAN MAANEN Aloyse
HAUSMAN Raymond
HENDRIKS-JUNGELS Henri
HENIQU Christine
HOTEL-RESTAURANT Beau Séjour
JACOBY Ted
JAUERSCH Léon
KOEUNE-KEILEN André
LEYDER Jean
LINSTER-ZENNER Georges
LUCAS-SCHOLTES Marcel
MULLER Francis
NOSBUSCH Joseph
PESCH-LOUIS M. - Gabrielle
PILOT Louis
SCHAULS Marianne
SCHEIFER-SCHILTZ J.-P. Dr
SCHMITZ Louis
SCHMITZ-HILBERT Aloyse
SCHOSSELER-SCHARTZ Juliette 
STRASSER Nico
TIBESSART-BAUSCH Emile
TURMES-DICHTER Armand
WAGENER Germaine
WEBER Jean-Claude
WEBER Mathilde
WOLFF Jean-Pierre