Nierft eise Sponsoren soe mir all eisen Eirememberen MERCI fir hir Ennerstëtzung:

 

Baden-Schmidt Hedwig
Bebing-Faber Louis

Braun-Schlentz Michel

Brepsom Joseph

Degrand Léon

Dennewald-Margue Claudine

Dichter Joseph

 

 

Diederich Robert

 

 

Dostert-Kirchesch Norbert

 

 

Duhr-Hansen Marie-Thérèse

Eilenbecker-Meyers Blanche

Faber-Schneider René

 

 

Gilson-Schaack Anny

 

 

Heischbourg-Heiar Léa

 

 

Hendriks-Jungels Henri

 

 

Jacoby-Croisé Théo

Kerger-Faber Françoise

 

 

 
 

 

 

 

 

Kips-Koep Marie-Thérèse

 

 

Koob-Glaesener Alice

 

 

Maas-Schmitz Josette

 

 

Meyers-Bertrand Raymond

 

 

Peffer-Linden Catherine

 

 

Pletschette-Meier Gusty

 

 

Regenwetter Robert

 

 

Schaack Erny

 

 

Turmes-Dichter Armand

 

 

Valentini-Muller Aline

Weber Mathilde

 

 

Werner-Schumers Margot

Werthessen-Hut Jean

 

 

Wolff Jean-Pierre


 

Merci och den Ënnerstetzer vun eiser Broschure fir den 150. Anniversaire: