agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
September
17.09.21 FR  17.00 - 19.30 Dikrich Dikrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
18.09.21 SA 08.30 -12.00 Dikrich -- Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
18.09.21 SA 14.00 -19.30 Dikrich -- Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
21.09.21 DE  19:45 Dikrich Proufsall Prouf (tutti) //
28.09.21 DE  19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
Oktober
05.10.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
10.10.21  SO  11:00  Dikrich  Kluuster  Commémoration Nationale  // 
12.10.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
18.10.21 ME 19:00 Dikrich Al Seeërei Opriischten //
19.10.21 DE 19:30 Dikrich Al Seeërei Prouf //
22.10.21 FR 19:30 Dikrich Al Seeërei Generalprouf //
23.10.21 SA 20:00 Dikrich Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
24.10.21 SO 10:00 Dikrich Al Seeërei Ofriischten //