agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
September
19.09.22 ME 19:00 Dikrich Proufsall // 1. Prouf
20.09.22 DE 19:45 Dikich Proufsall 1. Prouf //
23.09.22 FR 17:45 Dikrich ganz Dikrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
24.09.22 SA 08:30 & 14:00 Dikrich ganz Dikrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
24.09.22 SA 10:00 Dikrich Place Bech Viiz-Stand um Hierschtfest //
25.09.22 SO 10:00 Dikrich Place Bech Viiz-Stand um Hierschtfest //
26.09.22 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
27.09.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf  //
Oktober
03.10.22 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
04.10.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
09.10.22 SO 10:30 Dikrich Kluuster Commémoration Nationale //
10.10.22 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
11.10.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
17.10.22 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
18.10.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
24.10.22 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
25.10.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
 November
26.11.22 SA 20:00 Dikrich Al Seeërei Concert PMD meets Friends Concert
Dezember
18.12.22 SO 17:00 Dikrich Al Kierch // Concert