agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Abrëll
07.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall keng Prouf //
14.04.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall keng Prouf //
19.04.20 SO -- Dikrich Proufsall // Stage
ofgesoot
21.04.20 DE -- Dikrich Proufsall keng Prouf //
24.04.20 FR -- Dikrich -- keng Prouf
//
26.04.20 SO -- Marnach Cube 521 Concert REPORTE //
Mee
01.05.20 FR -- Dikrich Floss kee Meekranz kee Meekranz
15.05.20 FR -- Diekirch Place A. Wirtgen PO CMNord REPORTE //
17.05.20 SO -- Dikrich Kluuster keng Schlussprozessioun //
30.05.20 SA -- Dikirch Park kee Béierfest //
31.05.20 SO -- Dikirch Park kee Béierfest //
Juni
13.06.20 SA -- Dikrich Park kee Concert um Eselsfest //
22.06.20 ME -- Dikrich Kluuster kee Concert & Faakelzuch kee Faakelzuch
23.06.20 DE -- Dikrich Kluuster keen TeDeum //
Juli
10.07.20 FR -- Dikrich Al Dikkrich keng Béierrull keng Béierrull
11.07.20 SA -- Dikrich Al Dikkrich keen Hämmelsmarsch keen Hämmelsmarsch
12.07.20 SO -- Dikirch Al Dikkrich kee Concert //
19.07.20 SO -- Dikrich Holdaer keen Ofschlossfest keen Ofschlossfest
25.07.20 SA -- Dikrich Park keen Instrumenten-Atelier Concert Kids Day
September
18.09.20 FR 14.00 & 18.00 Dikrich   Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
19.09.20 SA 08.30 & 14.00 Dikrich   Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
26.09.20 SA 11.00 Dikrich Place Bech Hierschtfest //
27.09.20 SO 11.00 Dikirch Place Bech Hierschtfest //
November
14.11.20 SA 20.00 Dikrich Al Seeërei Concert Concert