agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
November
06.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
10.11.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
13.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
17.11.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
20.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
24.11.18 SA 17.00 Diekirch Proufsall Prouf //
24.11.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
27.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
30.11.18 FR 19.00 Diekirch Beau-Séjour Generalversammlung //
Dezember
01.12.18 SA 16.00 Diekirch Al Seeërei Kleeschen Kleeschen
04.12.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
08.12.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
11.12.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
15.12.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
18.12.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
22.12.18 SA 15.00 Diekirch Chrëstmaart // Concert
22.12.18 SA 17.00 Diekirch Proufsall Prouf //
23.12.18 SO 15.00 Diekirch Chrëstmaart // Concert
Januar 2019
08.01.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
10.01.19 DO 19:00 Diekirch Proufsall Austellung #pmd150
Vernissage
// 
12.01.19 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
15.01.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
18.01.19 FR 19.30 Diekirch Al Seeërei Generalprouf Generalprouf
19.01.19 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert de Clotûre
Concert
26.01.19 SA 20.00 Diekirch Proufsall Generalversammlung //
2019
04.05.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert
16.11.19 SA 20.00 Diekirch Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert