agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Juni
04.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
11.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
18.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
22.06.24 SA 20:30. Dikrich Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.24 SO 10:00 Dikrich Kluuster TeDeum & Zeremonie TeDeum & Zeremonie
24.06.24 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
25.06.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
Juli
01.07.24 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
02.07.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Prouf //
06.07.24 SA 15:30 Dikrich Maison des Soins //

Concert um

Summerfest

07.07.24 SO 07.30 Belsch divers Ausfluch Ausfluch
08.07.24 ME 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
09.07.24 DE 20:00 Dikrich Proufsall Generalprouf //
12.07.24 FR 14:00 Dikrich Grondschoul //

Concert fir

d'Schoulklassen

12.07.24 FR 18:30 Dikrich Al Dikkrich Béierrull Béierrull
13.07.24 SA 14:00 Dikrich Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
14.07.24 SO 19:00 Dikrich Al Dikkrich Concert //
20.07.24 SA 10:00 Dikrich Park Instrumenten-Atelier Kid's Day