agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Oktober
02.10.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
05.10.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
09.10.21 SA -- Dikrich Proufsall // KENG Prouf
10.10.21  SO  11:00  Dikrich  Kluuster  Commémoration Nationale  // 
12.10.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
16.10.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
19.10.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
21.10.21 DO 19:00 Dikrich Al Seeërei Opriischten  
22.10.21 FR 19:30 Dikrich Al Seeërei Generalprouf //
23.10.21 SA  19:00 Dikrich Al Seeërei // Generalprouf
24.10.21 SO 17:00 Dikrich Al Seeërei PMD in Concert Concert
24.10.21 SO 20:00 Dikrich Al Seeërei Ofriischten //
30.10.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
November
06.11.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
13.11.21 SA -- Dikrich -- // KENG Prouf
20.11.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf