agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
November
06.11.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
09.11.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
13.11.21 SA -- Dikrich -- // KENG Prouf
16.11.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
20.11.21 SA  19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
23.11.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
30.11.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
Dezember
07.12.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
14.12.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
17.12.12 SA 14:00 Dikrich Chrëstmaart // Concert
18.12.21 SO 14:00 Dikrich Chrëstmaart // Concert
21.12.21 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //