agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
20.06.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
22.06.17 DO 20:30 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch  
23.06.17 FR 10:30 Diekirch Kluuster De Teum  
24.06.17 SA 19:00 Diekirch Prouwesall // Prouf
27.06.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
30.06.17 FR 20:00 Diekirch Pl. de la Libération Concert fir den SID  
01.07.17 SA 19:00 Diekirch Prouwesall // Prouf
04.07.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
08.07.17 SA 17:00 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
08.07.17 SA 19:00 Diekirch Prouwesall // Prouf
09.07.17 SO 11:35 Diekirch Härebierg Concert Porte
Ouverte Armée 
 
11.07.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
14.07.16 FR 19:00 Diekirch Al Dikkrich Béierrull  
15.07.17 SA 14:00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
15.07.17 SA 19:00 Diekirch Prouwesall // Prouf
16.07.16 SO 20:30 Diekirch Al Dikkrich Concert  
22.07.17 SA 15:00 Bissen   Hochzeit PM & MW  
30.07.17 SO 11:30 Diekirch Holdaer Ofschlossfest  Ofschlossfest
15.10.17 SO 10:30 Diekirch Kluuster Commémoration Nationale  
21.01.18 SO 17:00 Diekirch Al Seeërei Concert d'Ouverture
150e Anniversaire
 
02.06.18 SA 20:00 Luxembourg Philharmonie #PMD150
"Best of Movies"