agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
September
08.09.18 SA 10.00 Diekirch Proufsall raumen //
15.09.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // 1. Prouf
18.09.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall 1. Prouf //
21.09.18 FR 14.00
&  18.00
Diekirch Diekirch Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
22.09.18 SA 08.30
&  14.00 
Diekirch Diekirch Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
25.09.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
29.09.18 SA 10.00 Diekirch Pl. Bech Hierschtfest //
29.09.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
30.09.18 SO 10.00 Diekirch Pl. Bech Hierschtfest //
Oktober
02.10.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
06.10.18 SA 14.00 Diekirch am Floss // Concert op der
Scoutskiermes
07.10.18 SO 11.00 Diekirch Kluuster Commémoration
Nationale
//
09.10.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
13.10.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
16.10.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
20.10.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
23.10.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
27.10.18 SA 19.00 Diekirch Proufsall // Prouf
November
06.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
13.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
20.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
24.11.18 SA 17.00 Diekirch Proufsall Prouf //
27.11.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
Dezember
02.12.18 SO 17.00 Diekirch Al Seeërei Kleeschen Kleeschen
04.12.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
11.12.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
18.12.18 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
22.12.18 SA 17.00 Diekirch Proufsall Prouf //
Januar 2019
08.01.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
11.01.19 FR 18:30 Diekirch Proufsall Austellung #pmd150
Vernissage
// 
15.01.19 DE 19.45 Diekirch Proufsall Prouf //
18.01.19 FR 19.30 Diekirch Al Seeërei Generalprouf //
19.01.19 SA 20:00 Diekirch Al Seeërei #pmd150
Concert de Clotûre
// 
26.01.19 SA 20.00 Diekirch Proufsall Generalversammlung //