agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
September
15.09.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
22.09.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
19.09.20 SA 09.30 & 14.00 Dikrich Proufsall  Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
26.09.20 SA 19.00 Dikrich Proufsall // Prouf
26.09.20 SA -- Dikrich Place Bech KEEN Hierschtfest //
27.09.20 SO -- Dikirch Place Bech KEEN Hierschtfest //
29.09.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
Oktober
03.10.20 SA 19.00 Dikrich Proufsall // Prouf
06.10.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
10.10.20 SA 17.00 Dikrich Proufsall Prouf //
10.10.20 SA 19.00 Dikirch Proufsall // Prouf
11.10.20 SO à voir Dikrich Kluuster Commémoration Nationale (?) //
13.10.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
17.10.20 SA 19.00 Dikirch Proufsall // Prouf
20.10.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
24.10.20 SA 17.00 Dikrich Proufsall Prouf //
24.10.20 SA 19.00 Dikirch Proufsall // Prouf
27.10.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
November
03.11.20 DE 19.45 Dikrich Proufsall Prouf //
07.11.20 SA 17.00 Dikrich Proufsall Prouf //
07.11.20 SA 19.00 Dikrich Proufsall // Prouf
09.11.20 ME 19.00 Dikrich Al Seeërei Opriischten //
10.11.20 DE 19.45 Dikrich Al Seeërei Generalprouf
//
13.11.20 FR 18.30 Dikrich Al Seeërei // Generalprouf
13.11.20 FR 19.30 Dikrich Al Seeërei Generalprouf //
14.11.20 SA 20.00 Dikrich Al Seeërei Concert PMD & Friends Concert