agenda

 

Datum Dag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
Mee
20.05.22 FR 18:30 Dikrich Geméng Ovatioun Ovatioun
21.05.22 SA 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
22.05.22 SO 14:00 Dikrich Kluuster

Schlussprozessioun

ouni PMD

//
28.05.22 SA 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
31.05.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
Juni
04.06.22 SA -- -- -- // KENG Prouf
04.06.22 SA 15.00-03.00 Dikrich Parc Béierfest Béierfest
05.06.22 SO 15.00-21.00 Dikrich Parc Béierfest Béierfest
07.06.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Prouf //
11.05.22 SA 19:00 Dikrich Proufsall // Prouf
14.06.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Generalprouf //
18.06.22 SA 10:00-20:00 Schieren Parc // Dag fir d'Jugendmusiken
18.06.22 SA 14:00 Dikrich ZANO Concert Porte-Ouverte //
18.06.22 SA 17:00 Medernach Musiksfest Concert //
21.06.22 DE 19:45 Dikrich Proufsall Generalprouf //
22.06.22 ME 20:30 Dikrich Kluuster Concert & Faakelzuch Faakelzuch
23.06.22 DO 10:00 Dikrich Kluuster TeDeum //
Juli
08.07.22 FR 18:30 Dikrich Al Dikrich Béierrull //
09.07.22 SA 14:00 Dikrich Al Dikrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
09.07.22 SA -- -- -- // KENG Prouf
10.07.22 SO 20:00 Dikrich Al Dikrich Concert //
17.07.22 SO 11:30 Dikrich Holdaer Ofschlossfest Ofschlossfest
23.07.22 SA 10:00 Dikrich Special Kid's Day Instrumente Stand Concert