agenda

 

Datum Daag Auerzeit Uertschaft Site Wat Junioren
04.04.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
25.04.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
01.05.17 SO 08:30 Diekirch Floss Meekranz Meekranz
02.05.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
09.05.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
16.05.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
21.05.17 SO 14:30 Diekirch Klusster Schlussprozessioun  
23.05.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
20.05.17 SA 19:00 Diekirch Prouwesall //  Eischt Prouf
mam neie Chef
26.05.17 FR 20:00 Diekirch Sauerwiss  Quartier's Concert  
28.05.17 SO // Remich // KEEN Concert  
30.05.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
03. & 04.06.17 SA & SO 18 - 03
16 - 21
Diekirch Parc Municipal Béierfest  
13.06.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Prouf  
17.06.17 SA 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
18.06.17 SO 15:30 Nommern Grillfest Concert  
20.06.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
22.06.17 DO 20:30 Diekirch Kluuster Concert & Faakelzuch  
23.06.17 FR 10:30 Diekirch Kluuster De Teum  
27.06.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
30.06.17 FR 20:00 Diekirch Pl. de la Libération Concert fir den SID  
04.06.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
09.07.17 SO ??? Diekirch Härebierg Concert Porte
Ouverte Armée 
 
11.07.17 DE 19:45 Diekirch Prouwesall Generalprouf  
14.07.16 FR 19:00 Diekirch Al Dikkrich Béierrull  
15.07.17 SA 14:00 Diekirch Al Dikkrich Hämmelsmarsch Hämmelsmarsch
16.07.16 SO 20:30 Diekirch Al Dikkrich Concert  
22.07.17 SA 15:00 Bissen   Hochzeit PM & MW  
30.07.17 SO 11:30 Diekirch Holdaer Ofschlossfest  
21.01.18 SO 17:00 Diekirch Al Seeërei Concert d'Ouverture
150e Anniversaire